กิจกรรมสานก๋วยสลาก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมสานก๋วยสลาก

ประเพณีก๋วยสลาก ประเพณีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล  นิยมจัดในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษหรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว โดยกิจกรรมนี้นักท่องเที่ยวจะได้รับก๋วย หรือ ตะกร้าที่สานขึ้นจากไม้ไผ่ จากนั้นนำสิ่งของอุปโภคบริโภคใส่ลงด้านใน รวมทั้งเงินมัดปิดปากก๋วยให้เรียบร้อย เขียนชื่อคนที่เราจะทำบุญให้ พร้อมระบุที่อยู่ของผู้ทำก๋วยสลากว่าอยู่ส่วนไหนของวัดเพราะเมื่อพระสงฆ์จับสลากของเราจะได้หาเราพบ เพื่อมาให้ศีลให้พร โดยการทำบุญถวายสลากภัต เป็นการทำบุญที่ต่างจากธรรมดาทั่วไป เพราะมีการจับสลากแล้วก็ถวายก๋วยสลาก ตามรายชื่อพระภิกษุสามเณรที่จับได้นับเป็นการทำบุญแบบไม่จำเพาะเจาะจงว่าจะถวายให้กับพระเณรรูปใด ถือเป็นกุศโลบายในการกำจัดกิเลสที่เรียกว่า อคติ ได้เป็นอย่างดี 


contact info
เปิดบริการ 09:00-16:00 คุณราตรี สุยาว 089 556 5760
ค่าสมัคร -
เบอร์โทร คุณราตรี สุยาว 089 556 5760
เว็บไซต์
ที่อยู่ บ้านม่วงตึ๊ด ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน