กิจกรรมการเขียนตั๋วเมือง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

กิจกรรมการเขียนตั๋วเมือง

กิจกรรมที่ถือว่าเป็นการเชิดชูจรรโลงรักษา ฟื้นฟู สืบสาน อักษรธรรมล้านนา หรือตั๋วเมือง ถือได้ว่าเป็นอักษรแห่งภาษาแม่ของชาวล้านนาและภูมิปัญญาแห่งนักปราชญ์ เป็นเอกลักษณ์และอักษรอันสูงสุดของภาคเหนือ ใช้เขียนพระธรรมคำสั่งสอนและพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ศิลาจารึก ประวัติศาสตร์ โหราศาสตร์ กฎหมายมังรายศาสตร์ กฎหมายอาณาจักรหลักคำของนครน่าน สัพพะองค์ความรู้ศาสนา ตำรายาสมุนไพรต่างๆ นิทานพื้นบ้านและงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่าของนักปราชญล้านนา โดยกิจกรรมนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ฝึกเขียน ฝึกอ่าน จนเกิดความคล่องแคล่ว จากนั้นให้นำไปเขียนบนกระเป๋าย่ามเพื่อเป็นของที่ระลึกสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกด้วย โดยทางชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลในเวียง บ้านเลขที่ 9 วิทยากรคือ คุณบุญโชติ สลีอ่อน ปราชญ์และสล่าของเมืองน่าน เป็นผู้ให้ความรู้ตลอดกิจกรรม


contact info
เปิดบริการ 09:00-17:00 คุณโชติ เบอร์ติดต่อ 089-852-54
ค่าสมัคร -
เบอร์โทร คุณโชติ เบอร์ติดต่อ 089-852-54
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน