วัดศรีมุงเมือง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดศรีมุงเมือง

วัดศรีมุงเมือง เดิมชื่อวัดพิงหรือวัดปุรนันท์ พระเจ้าสามฝังแทนเป็นผู้สร้างเมื่อ พ.ศ. 1944 ปัจจุบันชื่อว่าวัดศรีมุงเมือง มีมหาวิหารไตลื้อ เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและคงความงามเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น มีพระธาตุเจดีย์นภพีสีพิศาลมงคล หอพระธรรมธาตุบูรพาจารย์ โฮงหลวงไตลื้อและพญาสิงห์หลวง มีผู้คนเข้ามาทำบุญมากมาย นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาสักการะไหว้พระ “วัดศรีมุงเมือง”

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06:00-16:00
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่