ตึกรังษีเกษม

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ตึกรังษีเกษม

หอประวัติศาสตร์โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา อาคารสไตล์สถาปัตยกรรมแบบตะวันตกยุคโคโลเนียล แหล่งศึกษาข้อมูลด้านประวัติศาสตร์เมืองน่าน ผ่านพยานวัตถุที่จัดแสดง เช่น เครื่องใช้ในอดีตของมิชชั่นนารี เครื่องใช้ของคนเมืองน่าน เครื่องใช้ของโรงเรียนชายแห่งแรกของจังหวัดน่าน โรงเรียนรังษีเกษมหรือโรงเรียนหญิงแห่งแรกของจังหวัดน่านและโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ตลอดจนภาพถ่ายในอดีตของเมืองน่าน มากกว่า 1,000 ภาพ ที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงงานในจังหวัดน่าน พระราชกรณียกิจของเจ้าผู้ครองนครน่าน พันธกิจของมิชชั่นนารีที่มีต่อคนเมืองน่าน ภาพของอาคาร สถานที่และเหตุการณ์สำคัญ วิถีชีวิตของคนเมืองน่านในอดีต ส่วนหนึ่งเป็นฝีมือการถ่ายภาพของชาวต่างชาติ และมิชชั่นนารีที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสยามที่เกี่ยวข้องกับเมืองน่าน ตั้งแต่ปี ค.ศ.1882 เคยมีนักประวัติศาสตร์ที่เข้าเยี่ยมชมที่นี่ได้กล่าวไว้หลังจากเยี่ยมชมแล้วว่า “มาเมืองน่านสิบครั้งไม่รู้จักน่าน แต่มาที่นี่แค่ครั้งเดียวก็รู้จักน่าน และรักน่าน” คำพูดนี้คงพอทำให้คุณเข้าใจได้ว่าทำไมต้องมาที่นี่


รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 09:00-15:30 คุณต้น เบอร์ติดต่อ 087-178-258
เบอร์โทร คุณต้น เบอร์ติดต่อ 087-178-258
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน