วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม

วัดเก่าแก่ที่สันนิฐานกันว่าสร้างขึ้นในยุคกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จากอุโบสถเรือนไม้หลังเดิมซึ่งเป็นเรือนไทยที่นิยมสร้างในยุคนั้น รวมทั้งคำบอกเล่าที่กล่าวกันว่าพระเจ้าตากสินฯ ได้ทรงมาพำนักในช่วงเสียกรุงครั้งที่ 2 วัดสว่างฟ้าพฤฒารามตั้งอยู่บริเวณบ้านนาเกลือ (สระโบสถ์) วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่ามีพระอุโบสถ พระพุธรูป ที่สวยงาม และมี สิ่งศักดิ์สิทธ์จำนวนมาก

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 06.00 - 18.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่