โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรีเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ดำเนินการด้านป่าไม้ โดยเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สืบเนื่องมาจากวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙ ) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าหน้าที่สำนักคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สนง.กปร.) และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าเฝ้า ณ อาคารชัยพัฒนา วังสวนจิตรลดาและได้พระราชทานพระราชดำริแก่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาจัดทำโครงการป่าสิริเจริญวรรษอันเนื่องมาจากพระราชดำริบริเวณเขาชีโอนติดกับวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษาในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ และทรงพระราชทานนามโครงการนี้ว่า "โครงการป่าสิริเจริญวรรษ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ"

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 08.00 - 16.00 น.
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่