วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น

วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น โดยกลุ่มน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ ก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ละเดือนมีนักท่องเที่ยวและคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน มาทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ทั้งปั่นจักรยานเก็บผัก เช่น ดอกชมจันทร์ ต้นวอเตอร์เครส มะเขือ บวบหอม พริก มะนาว หรือผักตามฤดูกาล ทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ทำปุ๋ยมูลไส้เดือน เก็บต้นอ่อนทานตะวัน และเก็บไข่ไก่สุขภาพดี เป็นต้น โดยเฉพาะที่นี่จะโดดเด่นเรื่องข้าว เพราะเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ที่ขึ้นชื่อของบ้านดงเย็นทุกคนมาแล้วจะต้องได้ทาน พร้อมรับประทานอาหารพื้นบ้านอย่างแท้จริง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรม ชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการขายผลผลิตด้วย เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ศูนย์การเรียนการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม CSR รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านโดยเก็บวัตุดิบในชุมชน ด้านการบริหารที่เป็นธรรมและเข้มแข็ง

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 9.00-17.00 น.
เบอร์โทร นางทวี แก้วสระแสน 084 9010479 นางแวว สว่างแจ้ง 0833088144
ค่าเข้าชม ค่าทำกิจกรรมรวมทานอาหาร คนละ 1,200 บาท
เว็บไซต์
ที่อยู่ วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น หมู่ที่ 10 ถนน ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี