ชุมชนเขาพระ

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ชุมชนเขาพระ

ชุมชนบ้านเขาพระตั้งอยู่ ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานคร 130 กิโลเมตร เป็นที่อยู่ของชุมชนชาวไทพวน ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ภายในชุมชนมีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และการสักการบูชาของชาวอู่ทองและชาวสุพรรณบุรี มีการค้นพบแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทั้งโบราณวัตถุ โบราณสถาน ซึ่งร่วมสมัยตั้งแต่ยุคทวารวดี และรวมถึงสมัยอยุธยา ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ของชุมชน “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม” ซึ่งเป็นที่รวบรวมเครื่องใช้โบราณของคนในชุมชน รวมถึงโบราณวัตถุอื่นๆที่ขุดค้นพบได้ภายในวัด และบนยอดเขามีมณฑปซึ่งภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหินทรายแกะสลัก และเจดีย์โบราณก่ออิฐสอปูน วิถีชีวิตของชุมชนไทพวน สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มีพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม มีภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังมีประเพณี และกิจกรรมในชุมชนอยู่มากให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและร่วมกิจกรรม ร่วมทั้ง ด้านภูมิปัญญาชุมชนบ้านเขาพระ มีการจักสานตากะเหลว และการทำพวงมโหตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่วงเทศกาลสำคัญของชุมชน และสามารถต่อยอดสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชนอื่นๆ เป็นรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนได้อีกด้วย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00 – 17.00 น.
เบอร์โทร 084 727 2505 (ผู้ใหญ่สมบุญ เขียวเซ็น ) 062 497 7335 (ผู้ใหญ่กาญจนา เขียวเซ็น )
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี