ชุมชนเขาพระ

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ชุมชนเขาพระ

ชุมชนบ้านเขาพระตั้งอยู่ ในอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ห่างจากกรุงเทพมหานคร 130 กิโลเมตร เป็นที่อยู่ของชุมชนชาวไทพวน ซึ่งมีวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม ภายในชุมชนมีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาคือ วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และการสักการบูชาของชาวอู่ทองและชาวสุพรรณบุรี มีการค้นพบแหล่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทั้งโบราณวัตถุ โบราณสถาน ซึ่งร่วมสมัยตั้งแต่ยุคทวารวดี และรวมถึงสมัยอยุธยา ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ของชุมชน “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม” ซึ่งเป็นที่รวบรวมเครื่องใช้โบราณของคนในชุมชน รวมถึงโบราณวัตถุอื่นๆที่ขุดค้นพบได้ภายในวัด และบนยอดเขามีมณฑปซึ่งภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหินทรายแกะสลัก และเจดีย์โบราณก่ออิฐสอปูน วิถีชีวิตของชุมชนไทพวน สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มีพระพุทธศาสนาเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงาม มีภูมิปัญญาที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังมีประเพณี และกิจกรรมในชุมชนอยู่มากให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาและร่วมกิจกรรม ร่วมทั้ง ด้านภูมิปัญญาชุมชนบ้านเขาพระ มีการจักสานตากะเหลว และการทำพวงมโหตร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่วงเทศกาลสำคัญของชุมชน และสามารถต่อยอดสู่การผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับชุมชนอื่นๆ เป็นรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนได้อีกด้วย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ 8.00 – 17.00 น.
เบอร์โทร 084 727 2505 (ผู้ใหญ่สมบุญ เขียวเซ็น ) 062 497 7335 (ผู้ใหญ่กาญจนา เขียวเซ็น )
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี