วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดราชประดิษฐาน (วัดพะโคะ)

วัดราชประดิษฐาน หรือวัดพะโคะ เป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ พระศรีรัตนมหาธาตุ หรือพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ (เจดีย์ทอง) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาพะโคะหรือเขาพิพัธสิง ในสำเนาหนังสือครั้งกรุงเก่าว่าด้วยการพระราชทานที่กัลปนาระบุไว้ตอนหนึ่งว่า ในครั้งนั้นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา "...ให้ข้าหลวงแต่งสเภาปากสามวาศอก บรรทุกอิฐแลยอดพระมาลิกเจดีย์พระมหาธาตุออกมาแต่เมืองศรีอยุธยา แลให้นายจันพี่สมเด็จพระรามนักปราชญ์ถือยอดพระ ซึ่งหล่อด้วยเบญจโลหะ ยาวสามวาสามคืบแลยอดพระนั้น มีพระราชทานโปรดให้แต่งออกมาแต่พระราชมณเฑียร..." และวัดแห่งนี้ยังได้รับการสถาปนาให้เป็นศุนย์กลางของการปกครองในระบบกัลปนาในราวพุทธศตวรรษที่ 21-23 ด้วย สิ่งสำคัญอื่นๆ ภายในวัดได้แก่ วิหารพระไสยาสน์ หรือวิหารพระโคตมะ เป็นสถานที่ประดิษฐานพระโคตมะหรือพะโคะ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร กล่าวกันว่าเป็นสถานที่ตัดสินความโดยมีคณะสงฆ์เป็นประธานในสมัยบริเวณคาบสมุทรสทิงพระปกครองด้วยระบบกัลปนาเจดีย์ข้างวิหารพระโคตมะและเป็นเจดีย์ทรงระฆังก่ออิฐถือปูนมีลักษณะสูงชะลูด ซึ่งอาจคลี่คลายมาจากรูปแบบขององค์พระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และมณฑปประดิษฐานรอยเท้าหลวงพ่อทวด

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา