วิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล (ศูนย์การเรียนรู้โหนด นา เล)

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล (ศูนย์การเรียนรู้โหนด นา เล)

เมื่อปี พ.ศ. 2544 ชุมชนตำบลท่าหินได้รวมตัวกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อจะอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตท้องถิ่นของตนเอง ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตที่มีอัตลักษณ์จากวิถีการทำตาลโตนด วิถีการทำนา วิถีการประมง (ชาวเล) จึงเกิดศูนย์การเรียนรู้โหนด-นา-เล ขึ้น "โหนด" มาจากการทำ ตาลโตนด และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาล เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน "นา" มาจากการ ทำนา ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืน "เล" มาจาก วิถีชาวเล วิถีประมงสามน้ำในทะเลสาบสงขลา ชุมชนที่นี่มีประมาณ 4,000 กว่าคน ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะทำวิถีชุมชนทั้งสามแบบ คือ โหนด นา และเล เนื่องจากแต่ละวิถีแต่ละอันมีฤดูกาลการทำที่แตกต่างกัน วิถีโหนด นา เล คือการทำเสนอวิถีชีวิตชาวบ้าน และภูมิปัญญาของคนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ยึดอาชีพหลักด้วยการทำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด ทำนา และประมงทะเลสาบ ด้วยความโดดเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะตัวของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ที่ได้ถูกผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิตเชิงเกษตรที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคน

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร 081-275-7156
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่