ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาชัยสน

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเขาชัยสน

ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จัดตั้งในปี 2557 เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน โดยจัดกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้สูงอายุ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ นำศักยภาพความสามารถที่มีอยู่มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนวัยอื่นตามศักยภาพของตนเอง เพื่อคงไว้ซึ่งคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นผู้สูงอายุ จากนั้น ได้พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ให้บริการครอบคลุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และสามารถแก้ไขปัญหาสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวมถึง เป็นศูนย์กลางบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สำหรับให้บริการประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ Link : https://thainews.prd.go.th/th/news/print_news/TCATG230516135611061

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ -
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ เลขที่ 520 หมู่ที่ 10 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง