สวนลุงเผือก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สวนลุงเผือก

สวนลุงเผือก แหล่งผลิตมะม่วงแห่งตำบลบุฮมแหล่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลย ที่มุ่งเน้นการเพาะปลูกด้วยระบบอินทรีย์ที่ไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกหรือปุ๋ยเคมีและสารกำจัดศัตรูพืช โดยใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชื่อเสียงด้านการทำสวนเกษตรในพื้นที่จำนวนน้อยแต่ให้ได้ผลผลิตมาก มีคุณภาพ ลดการใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูก ใช้ต้นทุนต่ำและมีเงินฝากเก็บออม สามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 42110