ที.เค. ภูเรือ ไฮโรฟาร์ม

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ที.เค. ภูเรือ ไฮโรฟาร์ม

ที.เค. ภูเรือ ไฮโดรฟาร์ม สวนเกษตรที่มีระบบจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพาะปลูกผักสลัดนานาชนิดโดยใช้ระบบไฮโดรโปรนิกส์ด้วยระบบน้ำใต้ดิน มีการจัดสวนแบบขั้นบันได เพื่อความง่ายในการดูแลรักษาและเป็นระเบียบสวยงาม ผักในสวนปลอดสารพิษได้รับมาตรฐาน GAP อีกทั้งมีการจัดจำหน่ายผลผลิตทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ สามารถเยี่ยมชมการเพาะปลูกและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160