ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโคกใหญ่

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโคกใหญ่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านโคกใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่พลิกผืนที่จากพื้นที่ป่าโคกสู่การพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน ปัจจุบันเป็นสถานที่เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย อีกทั้งยังเลื่องชื่อเรื่องปุ๋ยตราหมอเห็ดที่เกษตรกรทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจ ที่ศูนย์แห่งนี้มีบริการที่พักและอาหารอนามัย และสามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม Free
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 42190