หมู่บ้านประมงน้ำจืด

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางผู้พิการทางการเคลื่อนไหว

ทางเดินผู้พิการทางสายตา

ลิฟท์

สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

*สีเขียว มีบริการ
**สีเหลือง หมายถึง อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือมีแล้วแต่ยังไม่ได้มาตรฐาน
***สีเทา(สีแดง) หมายถึง ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับ

หมู่บ้านประมงน้ำจืด

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น อยู่ต้าบลกองนาง เส้นทางอ้าเภอท่าบ่อไป อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านมีอาชีพท้าการประมงน้้าจืด มีการเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืดชนิดต่างๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลาหัวโต และปลาดุกเทศ โดยจัด ส่งไปจ้าหน่ายยังกรุงเทพมหานคร และทางภาคเหนือ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน
เบอร์โทร 042451232
ค่าเข้าชม -ไม่มีค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110