หมู่บ้านประมงน้ำจืด

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

หมู่บ้านประมงน้ำจืด

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น อยู่ต้าบลกองนาง เส้นทางอ้าเภอท่าบ่อไป อำเภอศรีเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านซึ่งชาวบ้านมีอาชีพท้าการประมงน้้าจืด มีการเพาะเลี้ยงปลาน้้าจืดชนิดต่างๆ เช่น ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร์ ปลายี่สกเทศ ปลาเกล็ดเงิน ปลาหัวโต และปลาดุกเทศ โดยจัด ส่งไปจ้าหน่ายยังกรุงเทพมหานคร และทางภาคเหนือ

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110