ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนเขาไม้แก้ว

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ

ที่จอดรถ

ทางลาด

ห้องน้ำ

ทางเดิน


ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนเขาไม้แก้ว

ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนเขาไม้แก้ว หรือที่รู้จักอีกชื่อว่า “ศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนหลวงปู่นิล” เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับป่าไม้และธรรมชาติวิทยา ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างวัดเขาไม้แก้ว นักเรียน ชาวบ้าน และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพลิกผืนป่าและเนินเขาขนาดเล็กที่กำลังจะถูกทำลายให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ แหล่งอนุบาลสัตว์ และพืชในท้องถิ่นให้เป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติ ตลอดเส้นทางจะพบบ่อปลา บ่อสัตว์น้ำต่างๆ และพืชพรรณนานาชนิด ให้ศึกษาค้นคว้า และสามารถนำมาเป็นอาหารได้

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ กรุณำติดต่อล่วงหน้ำ
เบอร์โทร 038-309228
ค่าเข้าชม -
เว็บไซต์
ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลเขำไม้แก้ว อำเภอบำงละมุง จังหวัดชลบุรี 20150