สินค้าโอทอป ตำบลโคกม่วง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

สินค้าโอทอป ตำบลโคกม่วง

ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าขิดย้อมคราม/ผ้าขิดหมักโคลน ผลิตที่หมู่ที่ ๔ ต าบลโคกม่วง เป็นกลุ่ม ทอผ้า ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ผู้ประกอบการคือ นางบัวเครือ เดชโมรา โทร. ๐๘ ๗๙๕๔ ๑๖๖๘ และผ้าขิดย้อมคราม/ผ้าขิดหมักโคลน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผ้าทอมือ ลายขิด ลวดลายต่างๆ จากผ้าฝ้ายสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยกรรมวิธีย้อมคราม และท าผ้า หมักโคลน เพื่อให้ได้ผ้าเนื้อดี และแปรรูปเป็นเสื้อผ้าส าเร็จรูปจ าหน่ายด้วย

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140