วัดโพธิ์ชัยนาพึง

ห้องน้ำ

อาหาร

ร้านค้า

ที่จอดรถ

สัตว์เลี้ยง

ผู้พิการ

ที่จอดรถ
ผู้พิการ

ผู้พิการ
ทางสายตา

ผู้สูงอายุ

ผู้ปกครอง

สำหรับเด็ก

วัดโพธิ์ชัยนาพึง

วัดโพธิ์ชัยนาพึง เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ถูกสร้างขึ้นก่อนการตั้งชุมชนบ้านนาพึง ภายในพบวิหารเก่าแก่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2530 โดยปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามฝีมือช่างพื้นถิ่นทั้งด้านในและด้านนอก โดยที่ผนังด้านในจะบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติ และพระเวชสันดรชาดก ส่วนผนังด้านนอกบอกเล่าเรื่องราวเนมิราชชาดก สังข์ศิลป์ชัย และการะเกด สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการนับถือศาสนาของชาวบ้านนาพึง นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐ์สถานพระพุทธรูปองค์แสน หรือพระเจ้าฝนแสนห่า ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนาแห้ว

รีวิว (0 เรตติง)

contact info
เปิดบริการ ทุกวัน-ทุกวัน
เบอร์โทร
ค่าเข้าชม
เว็บไซต์
ที่อยู่ ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170