Smartdasta Available on the
วัดพระธาตุสบแวน
ชาวไทลื้อส่วนหนึ่งย้ายจากบ้านหย่วน มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านธาตุสบแวน ก็ได้พบองค์ พระธาตุองค์หนึ่ง ในองค์พระธาตุประดิษฐาน กระดูกส่วนคางของพระพุทธเจ้า และได้ตั้งชื่อว่า พระธาตุสบแวน เหตุที่ตั้งชื่อนี้เพราะว่ามีน้ำฮ่องกับแม่น้ำแวนมาบรรจบกัน ทางภาษาลื้อหรือภาษาเหนือ เรียกว่า สบ ก็เรียก “สบแวน” ต่อมาชาวไทลื้อก็ได้บูรณปฏิสังขรณ์สร้างองค์ใหม่ครอบองค์เดิม พระธาตุสบแวนเป็นพระธาตุองค์แรกของอำเภอ ส่วนวัดพระธาตุสบแวน เป็นวัดแห่งที่ 2 ของอำเภอเชียงคำ โดยมีพิธีกรรมสำคัญคือการจัดงาน วันวิสาขบูชา ทุกวันเพ็ญเดือน 7 เป็ง (เดือนลื้อ)