Smart Pattaya Available on the
กิจกรรมจักสาน
งานจักสานเป็นงานสร้างสรรค์จากลำต้นไม้ไผ่โดยอาศัยภูมิปัญญาของชาวบ้านที่คิดค้นและประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อนำมาเป็นของใช้ ของเล่น และของตกแต่ง เช่น สุ่มไก่ ซ้าหวด ไซ ตะกร้า เป็นต้น นักท่องเที่ยวจะได้เห็นการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ วิธีการจักตอก และวิธีการสานภาชนะต่าง ๆ สุดท้ายนักท่องเที่ยวจะได้ลงมือสานสุ่มไก่เพื่อนำไปเป็นของตกแต่งบ้าน