Smart Pattaya Available on the
ศาลเจ้าอำเภอขุนยวม
ปูชนียสถานที่มีความสำคัญ และผูกพันกับการดำเนินชีวิตของคนท้องถิ่นมายาวนาน ชาวไทใหญ่มีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีการอัญเชิญผีบรรพบุรุษ ที่เรียกว่า “เจ้าเมือง” มาคอยปกปักรักษา ดูแลเมืองหรือชุมชนนั้น ๆ เพื่อเป็นที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพราะชาวไทใหญ่จะไม่มีศาลพระภูมิประจำบ้าน ชาวขุนยวมมีความเชื่อในศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์พึ่งพาในยามยากขอความคุ้มครองในการเดินทางไกลการไปศึกษาต่อของบุตรหลาน แม้กระทั่งบนบานขอให้ฝนหยุดตกในพิธีสำคัญ ๆ ของเมือง เป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองตลอดมา