Smartdasta Available on the
กาดเมิงมาง
ตลาดแบบถนนคนเดิน เป็นการนำของที่ผลิตได้ภายในชุมชน เช่น อาหารพื้นบ้าน เสื้อผ้าพื้นเมือง มาจำหน่ายในบริเวณวัดแสนเมืองมา นอกจากนี้ภายในกาด จะมีกิจกรรมศิลปะการแสดงในรูปแบบการแสดงดนตรีและการฟ้อนรำ โดยการจัดตลาดจะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน บรรยากาศจะเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความมีอัธยาศัยที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสของคนในชุมชน