Smart Pattaya Available on the
เสากลางใจบ้าน (เสื้อบ้าน)
เสื้อบ้าน คือเสากลางใจบ้าน ที่ชุมชนเชื่อว่า มีเทวดาที่คอยปกปักรักษา คุ้มครองผู้คนในหมู่บ้านให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้นหากผู้คนในหมู่บ้านจะเดินทางออกจากบ้านไปทำงานหรือประกอบธุรกิจใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากลูกหลานจะไปสอบแข่งขันอะไรก็ตามจะนำดอกไม้ธูปเทียน ข้าวปลาอาหาร หรือผลไม้ไปถวายและบอกกล่าวให้ผีเสื้อบ้านรับรู้พร้อมกับขอพรให้ตนเองประความสำเร็จ หากมีนักท่องเที่ยวมาเยือนในหมู่บ้าน ก็จะพามากราบไหว้และขอพรเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อเสากลางใจบ้าน