Smart Pattaya Available on the
วัดพุทธิวราราม (วัดกระทิงลาย)
วัดพุทธิวราราม (วัดกระทิงราย) ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิทใกล้ทางแยกกระทิงราย ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง เป็นวัดแรกที่จะพบเมื่อเข้าเขตเมืองพัทยา สร้างเมื่อ พ.ศ. 2500 มีพื้นที่ 30 ไร่ มีโบสถ์ ศาลาการเปรียญ และกุฎิพระสงฆ์ ที่ได้ชื่อนี้เพราะในอดีตบริเวณนี้มีต้นกระทิงอยู่เป็นจำนวนมาก จึงเรียกกันว่าบ้านกระทิง หากท่านมาเยือนจะได้กราบไหว้บูชาพระพุทธนิโรธรังสี ปางทรงเครื่องจักรพรรดิ รูปหล่อบูรพาจารย์ 5 รูปในเขตบางละมุง และนมัสการพระสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ภายในสัพพัญญูธาตุเจดีย์