Smartdasta Available on the
สวนป่าเกดน้อมเกล้าฯ
เยี่ยมชมป่าในเมืองแห่งแรกของประเทศไทย เรียนรู้ระบบนิเวศ 3 น้ำและสัมผัสความร่มรื่นของแมกไม้นานาพรรณ ผ่อนคลายร่างกายด้วยการนวดเท้าด้วยสมุนไพร สนุกสนานกับการทำผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ผืนเดียวในโลก พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ในการทําอาหาร ครัวบางกะเจ้า เช่น ขนมช่อม่วง เป็นต้น