Smart Pattaya Available on the
วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น
วิสาหกิจชุมชนวนเกษตรดงเย็น โดยกลุ่มน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ ก่อนช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แต่ละเดือนมีนักท่องเที่ยวและคณะที่เข้ามาศึกษาดูงาน มาทำกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ทั้งปั่นจักรยานเก็บผัก เช่น ดอกชมจันทร์ ต้นวอเตอร์เครส มะเขือ บวบหอม พริก มะนาว หรือผักตามฤดูกาล ทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง ทำปุ๋ยมูลไส้เดือน เก็บต้นอ่อนทานตะวัน และเก็บไข่ไก่สุขภาพดี เป็นต้น โดยเฉพาะที่นี่จะโดดเด่นเรื่องข้าว เพราะเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์ที่ขึ้นชื่อของบ้านดงเย็นทุกคนมาแล้วจะต้องได้ทาน พร้อมรับประทานอาหารพื้นบ้านอย่างแท้จริง เมื่อมีนักท่องเที่ยวเข้ามาทำกิจกรรม ชาวบ้านก็จะมีรายได้จากการขายผลผลิตด้วย เกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพ ศูนย์การเรียนการทำเกษตรอินทรีย์ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม CSR รักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านโดยเก็บวัตุดิบในชุมชน ด้านการบริหารที่เป็นธรรมและเข้มแข็ง