Smartdasta Available on the
ชุมชนบ้านถ้ำรงค์ (ไร่สะท้อน)
ท่องเที่ยววิถีไทย ไหว้พระอายุ 1,000 ปี เรียนรู้จาก ครูภูมิปัญญา วิถีตาลโตนด การใช้ประโยชน์ตั้งแต่รากถึงยอด การเคี่ยวตาล จักสานใบตาล การทำว่าว อาหารพื้นบ้านจากตาล เป็นต้น และสนุกสนานกับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมทำขนมตาล