Smartdasta Available on the
วัดรามประดิษฐ์
วัดรามประดิษฐ์ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เดิมเป็นวัดที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาระยะหนึ่ง ชื่อเดิมอย่างไรไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัด เมื่อชาวบ้านใกล้ละแวกวัดมีการโยกย้ายถิ่นฐาน ผู้คนลดน้อยลง จึงทำให้ขาดพระสงฆ์ดูแลจัดการวัด ทำให้วัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง เป็นป่ารกจนแทบไม่มีสภาพวัดปรากฏให้เห็น ต่อมามีพระภิกษุรูปหนึ่งจาริกและพำนัก ณ วัดแห่งนี้นามว่า พระใหม่ อินทวํโส เข้าบูรณปฏิสังขรณ์ จากวัดร้างเป็นวัดใหม่และสร้างอุโบสถใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑ ชาวบ้านจึงอาราธนาท่านเป็นเจ้าอาวาสและร่วมกันตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดบ้านใหม่” ตามนามของท่านเจ้าอาวาส จากชื่อวัดบ้านใหม่ในเวลาต่อมา ก็ได้ปรับเปลี่ยนชื่อให้แหมาะสมตามยุคสมัย เป็น “วัดรามประดิษฐ์” ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๕ (แต่ไม่ทราบว่าเปลี่ยนชื่อเมื่อปี พ.ศ.ใด) และคงชื่อนี้ตราบเท่าทุกวันนี้ และเป็นที่ตั้งสำนักงานเจ้าคณะอำเภอตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นสำนักเรียนนักธรรม แผนกธรรม – นักธรรม