Smart Pattaya Available on the
โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น
โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น คือโรงสีข้าวเก่าแก่อายุมากกว่า 100 ปี ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าบน ถ.นครนอก ตัวอาคารทาสีแดงขลังแบบคลาสสิก ในอดีตเคยเป็นของต้นตระกูลเสาวพฤกษ์ (ขุนราชกิจจารี) ที่ร่วมหุ้นกับตระกูลโคนันทน์ จัดตั้งโรงสีในชื่อ "หับ โห้ หิ้น" ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2454 (หับ โห้ หิ้น เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยนแปลว่า เอกภาพ ความกลมกลืนและความเจริญรุ่งเรือง) น่าดีใจว่าแม้กาลเวลาจะผ่านมานับร้อยปีแล้ว แต่สภาพของโรงสีแดงนี้ก็ยังได้รับการทำนุบำรุงไว้อย่างดี และเป็นอีกแห่งที่ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารพาณิชย์จากสมาคมสถาปนิกสยาม (พ.ศ. 2554) ปัจจุบันคุณรังสี รัตนปราการ เจ้าของโรงสีแดงรุ่นที่ 3 และประธานภาคีคนรักเมืองสงขลาฯ ได้พัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต และเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชน