Smart Pattaya Available on the
น้ำตกเขาชะเมา
น้ำตกชะเมา อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง มีลักษณะเป็นธารน้ำใสยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วยชั้นน้ำตกที่สวยงาม ได้แก่ วังหนึ่ง วังมัจฉา วังมรกต วังไทรงาม ผากล้วยไม้ ช่องแคบ น้ำตกหกสาย และผาสูง โดยเฉพาะในชั้นวังมัจฉามีปลาพลวงซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ชุกชุม