Smart Pattaya Available on the
ชุมชนตำบลดู่ใต้
ประวัติชุมชน ตำบลดู่ใต้ ชุมชนเก่าแก่ตั้งอยู่กลางลำน้ำ 2 สาย คือแม่น้ำสมุนและแม่น้ำน่าน ทุกปีในฤดูน้ำหลากจะพัดพาตะกอนแร่ธาตุอันอุดมสมบูรณ์มายังหมู่บ้าน ทำให้ชุมชนแห่งนี้มีชื่อเสียงด้านเกษตรกรรม ปลูกพืชผักงามตา ข้าวปลาบริบูรณ์ ส่งผลให้ผู้คนมีน้ำใจไมตรีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ หากจะบอกว่าเมืองน่านมากับน้ำ ตำบลดู่ใต้ถือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญช่วยยืนยันเหตุผลนี้ความผูกพันธ์ทั้งวิถีชีวิต อาหารการกิน วัฒนธรรมประเพณี ล้วนไหลมาตามสายน้ำที่เปรียบคล้ายดั่งบรรพบุรุษที่คอยดูแลลูกหลานมาแต่ครั้งอดีต</p><p><b>ประเพณีและวัฒนธรรม</b></p><p>1.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุเขาน้อย จัดหลังวันออกพรรษา 1 วัน ของทุกปี</p><p>2.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>ประเพณีทานสลากจุมปู จัดหลังวันออกพรรษาของทุกปี โดยจะเวียนกันไปทั้ง 9 วัด มีการจัดเรือแข่งที่ท่าน้ำวัดเจดีย์</p><p>3.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>ประเพณีลอยกระทงปลอดขยะ ณ วัดดอนมูล</p><p>4.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>ประเพณีการขึ้นพระธาตุเขาน้อย จัดทุกวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 เป็ง หรือวันวิสาขบูชา</p><p>5.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>ประเพณีทรงน้ำพระธาตุจามเทวี ณ วัดพญาวัด จัดขึ้นทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เป็ง หรือวันมาฆบูชา</p><p>6.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>ประเพณีทรงน้ำพระธาตุโสฬสเจดีย์ ณ วัดเจดีย์ จัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี </p><p><b>กิจกรรม</b></p><p>1.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>กิจกรรมลอยประทีป</p><p>2.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>กิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตร</p><p>3.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>กิจกรรมทำอาหารท้องถิ่น</p><p>4.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>กิจกรรมทำบายศรี สวยดอกไม้</p><p>5.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>กิจกรรมฟ้อนล่องน่าน</p><p>6.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>กิจกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร</p><p>7.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>กิจกรรมกลุ่มผ้าทอ</p><p><b>อาหารพื้นถิ่น</b></p><p>1.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>แกงผักอะยิอะเยาะ </p><p>2.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>ต้ม ตำ ยำ จ่าว</p><p>3.     แกงผักปั๋งใส่แหนม</p><p>4.     หมกแหนม</p><p>5.     แกงหยวก</p><p><b>ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลดู่ใต้</b><br></p><p>1.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ</p><p>2.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>พวงกุญแจจากฝาขวด</p><p>3.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>งานจักสานผู้สูงอายุ</p><p>4.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เช่น มือที่ 3, เครื่องออกกำลังกาย เป็นต้น</p><p>5.<span style=\"white-space:pre\">\t</span>ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เช่น แชมพู, ลูกประคบ, ยาหม่อง </p><div><br></div>