Smart Pattaya Available on the
วนอุทยานภูบ่อบิด
วนอุทยานภูบ่อบิด ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2539 มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 500-600 เมตร เป็นภูเขาสูงชันที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองจังหวัดเลย จึงเป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเลยและที่ราบโดยรอบ โดยเฉพาะยามเช้าและยามเย็นที่มีบรรยากาศสวยงาม บริเวณเทือกเขาภูบ่อบิดยังคงเต็มไปด้วยธรรมชาติป่าไม้สมบูรณ์ และพบถ้ำอยู่บนภูเขาหลายแห่ง มีการพบถ้ำพระที่ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ และชาวบ้านจะขึ้นมาสักการะกันเป็นประจำ ไฟอัตโนมัติทางเดินจะเปิดเวลา 05.00 และดับเวลา 20.00 น. สิ่งที่ต้องเตรียม น้ำดื่ม, ยากันยุง, ไฟฉาย, อุปกรณ์ถ่ายภาพ (ด้านบนไม่มีห้องน้ำ ต้องเข้าจากข้างล่างให้เรียบร้อย)