Smart Pattaya Available on the
น้ำตกห้วยหินขาว
น้ำตกห้วยหินขาว เป็นน้ำตกที่ไหลจากสันเขาจากที่สูงลงมาสู่แอ่งน้ำด้านล่าง ตัวน้ำตกมีลักษณะที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณรอบๆน้ำตกมีพรรณไม้นานาๆชนิด ปัจจุบันน้ำตกห้วยหินขาวได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งของอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย