Smart Pattaya Available on the
ล่องแพอ่างน้ำพาน
เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เป็นภูมิทัศน์สวยงาม มีปลาน้ำจืดชุกชุม บรรยากาศก็สดชื่นแจ่มใส ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ตำบลสร้างคอม และตำบลใกล้เคียงอาศัยหากิน มีพื้นที่ 4,300 ไร่ เป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ของอำเภอสร้างคอม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสร้างคอม,ตำบลนาสะอาดและตำบลเชียงดา