Smart Pattaya Available on the
ชุมชนหัวตลาด
ชุมชนหัวตลาด เป็นหมู่บ้านชาวประมงดั้งเดิมที่ยังคงวิถีชีวิตอาชีพประมงมาถึงปัจจุบัน มีศาลเจ้าแม่ฝอยทองที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่นับถือของชาวประมง คนในชุมชน และนักท่องเที่ยว ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีประเพณีกราบไหว้บูชาและทำบุญใหญ่ พร้อมมีโรงทานแจกอาหารให้ผู้ที่ไปร่วมงานได้รับประทานด้วย ชุมชนหัวตลาดเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลสดอีกหนึ่งแหล่งในเมืองพัทยาที่มีราคาย่อมเยา และเนื่องจากเป็นการค้าขายอาหารทะเลสดจากชาวประมงโดยตรง นักท่องเที่ยวจึงควรเตรียมกล่องโฟมหรือภาชนะบรรจุอาหารมาให้พร้อม