Smart Pattaya Available on the
สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน
สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน หรือที่นักท่องเที่ยวรู้จักในนาม "ชาโต เดอ เลย" เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เพาะปลูกองุ่นพันธุ์ดีจากฝรั่งเศษบนพื้นที่ขนาดใหญ่ประมาณ 800 ไร่ มีทั้งองุ่นพันธุ์รับประทานผลสดและองุ่นพันธุ์ใช้ทำไวน์ ซึ่งนำไปผลิตไวน์ชาโต เดอ เลย ไวน์รสเลิศฝีมือคนไทย โดยมีจำหน่ายพร้อมกับองุ่นสดและสินค้านานาชนิด