Smart Pattaya Available on the
ไร่วิมุตติสุขภูเรือ
ไร่วิมุตติสุขภูเรือ เป็นสวนเกษตรบนเนื้อที่กว่า 50 ไร่ ที่เกิดจากความตั้งใจอันแน่วแน่ในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกแมคคาเดเมีย เพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และก่อตั้งแหล่งเรียนรู้ดูงาน การจัดการวิสาหกิจชุมชน สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาหาความรู้ ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปแมคคาเดเมียคุณภาพขนาดย่อมที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลภูเขาและอากาศที่หนาวเย็นของอำเภอภูเรือ