Smart Pattaya Available on the
ชุมชนบ้านโรงโป๊ะ
ชุมชนชาวประมงบ้านโรงโป๊ะ เป็นชุมชนที่ทำประมงแบบดั้งเดิมซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถแวะมาท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนได้ โดยเดินชมบรรยากาศรอบๆ ชุมชน ซึ่งอาจพบเห็นเครื่องมือในการเลี้ยงชีพของชาวประมงในยุคอดีต สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมที่อาศัยการประมงเพื่อเลี้ยงชีพ รวมทั้งเดินชมบ้านพักอาศัยซึ่งยังคงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวประมงแบบดั้งเดิม หรือนักท่องเที่ยวอาจแวะพูดคุย ซักถามถึงเรื่องราวอาชีพในอดีตดั้งเดิมของคนเฒ่าคนแก่ในละแวกดังกล่าว ซึ่งอาจได้รับรู้เรื่องราวพร้อมกับรอยยิ้มของผู้เล่าเมื่อนึกถึงภาพในวันวาน