Smart Pattaya Available on the
บ้านม้าไทย
บ้านม้าไทย แหล่งศึกษาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ผสานกับภูมิปัญญาพื้นที่บ้าน มีการใช้เทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนการเกษตรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น เครื่องตะบันน้ำช่วยสูบและเพิ่มแรงดันน้ำโดยไม่ใช้พลังงาน และเครื่องพ่นหมอกจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีการปรับปรุงบำรุงพื้นที่ด้วยหลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นฟาร์มม้าไทยแห่งเดียวในจังหวัดเลย สวนเกษตรแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สามารถขี่ม้าชมทิวทัศน์ของผานกเค้าที่สูงเด่นและสวยงามได้อย่างใกล้ชิด ปีนผานกเค้าชมภาพเขียนถ้ำโบราณ และสามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. โดยต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเสมอ