Smart Pattaya Available on the
แพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกษตรริมโขงประมงพื้นบ้านเชียงคาน ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมแพพิพิธภัณฑ์ประมงพื้นบ้านเชียงคาน เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ โดยการเข้าทำศูนย์การเรียนรู้ครั้งนี้ ให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบด้วย ซึ่งจะทำให้ชาวบ้านเกิดความหวงแหน รู้สึกว่าเป็นสมบัติของชุมชน อีกทั้งการทำศูนย์การเรียนรู้ต้องเป็นการสะท้อนจากวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแท้จริง จะกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวหรือเยาวชนรุ่นหลังมาศึกษาต่อไป