Smart Pattaya Available on the
ร้านทองจัน9
จากอำเภอเมืองเลย ใช้เส้นทางหมายเลข 201 ถนนเลย-เชียงคาน เดินทางไปยังอำเภอเชียงคาน ถึงไฟแดงแล้วจากนั้นเลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง ประมาณ 240 เมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายลงซอย 9 ตรงไปจนสุดทางจะถึง ร้านทองจัน9