Smart Pattaya Available on the
พระธาตุบังพวน
วัดซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานสำคัของนิกายมหายาน มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน และเป็นวัดเดียวในโลกที่ยังคงหลงเหลือโบราณสถานอันเป็น “สัตตมหาสถาน” จากอดีตครบ 7 สิ่ง ซึ่งคือการจำลองสถานที่อันเกี่ยวกับพระพุทธองค์หลังจากตรัสรู้มแล้วจำนวน 7 แห่งที่ถูกสร้างขึ้นตามพุทธศาสนคติ ภายในประดิษฐานโบราณวัตถุสำคัญทางศาสนาไว้หลายอย่าง ได้แก่ หลักศิลาจารึก พระปางนาคปรกพระธาตุบังพวน และพระปรางค์ 3 องค์ เป็นต้น