หลักเกณฑ์-เงื่อนไข ขอคืน VAT สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

คุณสมบัติของนักท่องเที่ยวที่มีสิทธิขอคืน VAT ต้องไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทย, ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย, ไม่เป็นนักบิน หรือลูกเรือของสายการบินที่เดินทางออกนอกประเทศ, เดินทางออกนอกประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ, ซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีตราสัญลักษณ์ VAT REFUND FOR TOURISTS คิดเป็นมูลค่ารวมภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้านค้าดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2,000 บาทต่อวัน

สินค้าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมีสิทธิขอคืน VAT ต้องไม่ใช่ค่าบริการ, เป็นสินค้าที่ซื้อจากร้านค้าที่เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าให้นักท่องเที่ยว,นำ สินค้าออกนอกประเทศพร้อมการเดินทางโดยเครื่องบิน ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า, ไม่เป็นสินค้าต้องห้ามนำออกนอกราชอาณาจักร เช่น วัตถุระเบิด อาวุธปืน อัญมณีที่ยังไม่ได้ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน, สินค้าต้องผ่านการตรวจจากศุลกากร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ

และในกรณีที่ซื้อสินค้าราคาแพงที่กรมสรรพากรกำหนด 5 ชนิด ได้แก่ อัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน, ทองรูปพรรณ, นาฬิกา, แว่นตา, ปากกา แต่ละชิ้นมีมูลค่าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป ต้องนำติดตัวผ่านสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าพนักงานสรรพากรตรวจและประทับตราลงนามกำกับอีกครั้ง

โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเขียนคำร้องขอคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (แบบ ภ.พ.10) แต่ละฉบับที่มียอดซื้อสินค้ารวม VAT มีมูลค่าตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามท่าอากาศยานนานาชาติ 10 แห่ง ทำการตรวจสินค้า ประทับตรา และลงชื่อกำกับที่ด้านล่างมุมขวาของแบบ ภ.พ.10

กรณีขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินไม่เกิน 30,000 บาท สามารถเลือกประเภทการคืนได้ ดังนี้

  1. ขอคืนเป็นเงินสด (สกุลเงินบาทเท่านั้น)
  2. ขอคืนเป็นดราฟต์ โดยระบุสกุลเงินได้ 4 สกุล ได้แก่ US$, EURO, STERLING, YEN หรือ
  3. ขอโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิต VISA, JBC, MASTERCARD, DINERS

แต่ถ้าขอคืนภาษีเกิน 30,000 บาท สามารถเลือกขอคืนเป็นดราฟต์หรือโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตตามข้อ 2 และข้อ 3 เท่านั้น

ขั้นตอนการขอคืน VAT สำหรับนักท่องเที่ยว

  • นักท่องเที่ยวต้องยื่นเอกสารการขอคืนภาษี (แบบ ภ.พ.10 และต้นฉบับใบกำกับภาษี) พร้อมนำสินค้าให้เจ้าพนักงานศุลกากรตรวจสินค้า ประทับตราและลงชื่อวันเดือนปีกำกับไว้ในแบบ ภ.พ.10 มุมขวาล่าง ช่องสำหรับเจ้าพนักงาน
  • กรณีสินค้าที่ขอคืนเป็นสินค้าที่กรมสรรพากรกำหนด 5 ชนิด ได้แก่ อัญมณีที่ประกอบขึ้นเป็นตัวเรือน ทองรูปพรรณ นาฬิกา แว่นตา ปากกา แต่ละชิ้นมีมูลค่าเกิน 10,000 บาทขึ้นไป ต้องนำไปให้เจ้าพนักงานสรรพากรตรวจอีกครั้ง
  • สำรองที่นั่งและ Check-in กระเป๋าเดินทาง
  • ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
  • ยื่นเอกสารการขอคืนภาษี และสินค้าที่กรมสรรพากรกำหนด 5 ชนิด (ถ้ามี) ต่อเจ้าพนักงานสรรพากร เพื่อขอรับเงินภาษีคืน