ติดต่อ อพท.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐-๓๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๐, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๒  
โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๖ (ชั้น ๓๐), ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ (ชั้น ๓๑)
เว็บไซต์ : http://www.dasta.or.th  
อีเมล : contact@dasta.or.th

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อพท.

๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ชั้น ๓๐ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๘๐-๗, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๐, ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๒ ต่อ ๒๑๑  
โทรสาร : ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๖ (ชั้น ๓๐), ๐ ๒๓๕๗ ๓๕๙๙ (ชั้น ๓๑)
เว็บไซต์ : http://www.dasta.or.th  
อีเมล : contact@dasta.or.th

พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนmap edit